Most Read... Rebecca WattsThe Cult of the Noble Amateur
(PN Review 239)
John McAuliffeBill Manhire in Conversation with John McAuliffe
(PN Review 259)
Eavan BolandA Lyric Voice at Bay
(PN Review 121)
Patricia CraigVal Warner: A Reminiscence
(PN Review 259)
Vahni CapildeoOn Judging Prizes, & Reading More than Six Really Good Books
(PN Review 237)
Tim Parksin conversation with Natalia Ginzburg
(PN Review 49)
Next Issue Gwyneth Lewis ‘Spiderings’ Ian Thomson ‘Fires were started: Tallinn, 1944’ Adrian May ‘Traditionalism and Tradition’ Judith Herzberg ‘Poems’ translated by Margitt Helbert Horatio Morpurgo ‘What is a Book?’
Poems Articles Interviews Reports Reviews Contributors
PN Review 276
PN Review Substack

This poem is taken from PN Review 71, Volume 16 Number 3, January - February 1990.

Hallaig Sorley Maclean

'Tha tìm, am fiadh, an coille Hallaig'

Tha bùird is tàirnean air an uinneig
troimh 'm faca mi an Aird an Iar
's tha mo ghaol aig Allt Hallaig
'na craoibh bheithe, 's bha i riamh

eader an t-Inbhir 's Poll a' Bhainne,
thall 's a bhos mu Bhaile-Chùirn:
tha i 'na beithe, 'na calltuinn,
'na caorunn dhìreach sheang ùir.

Ann an Screapadal mo chinnidh,
far robh Tarmad 's Eachunn Mór,
tha 'n nigheanan 's am mic 'nan coille
ag gabhail suas ri taobh an lóin.

Uaibhreach a nochd na coilich ghiuthais
ag gairm air mullach Cnoc an Rà,
...

Searching, please wait... animated waiting image