PN Review Print and Online Poetry Magazine
News and Notes
PNR266 Now Available
The latest issue of PN Review is now available to read online. read more
Most Read... Eavan BolandA Lyric Voice at Bay
(PN Review 121)
Vahni CapildeoOn Judging Prizes, & Reading More than Six Really Good Books
(PN Review 237)
Tim Parksin conversation with Natalia Ginzburg
(PN Review 49)
M. Wynn ThomasThe Other Side of the Hedge
(PN Review 239)
Jamie OsbornIn conversation with Sasha Dugdale
(PN Review 240)
Drew MilneTom Raworth’s Writing ‘present past improved’: Tom Raworth’s Writing
(PN Review 236)
Next Issue Stav Poleg Running Between Languages Jeffrey Meyers on Mr W.H. (Auden) Miles Burrows The Critic as Cleaning Lady Timothy Ades translates Brecht, Karen Leeder translates Ulrike Almut Sandig
Poems Articles Interviews Reports Reviews Contributors
PNR 250 Poetry Archive Banner
PN Review New Issue

This poem is taken from PN Review 71, Volume 16 Number 3, January - February 1990.

Hallaig Sorley Maclean

'Tha tìm, am fiadh, an coille Hallaig'

Tha bùird is tàirnean air an uinneig
troimh 'm faca mi an Aird an Iar
's tha mo ghaol aig Allt Hallaig
'na craoibh bheithe, 's bha i riamh

eader an t-Inbhir 's Poll a' Bhainne,
thall 's a bhos mu Bhaile-Chùirn:
tha i 'na beithe, 'na calltuinn,
'na caorunn dhìreach sheang ùir.

Ann an Screapadal mo chinnidh,
far robh Tarmad 's Eachunn Mór,
tha 'n nigheanan 's am mic 'nan coille
ag gabhail suas ri taobh an lóin.

Uaibhreach a nochd na coilich ghiuthais
ag gairm air mullach Cnoc an Rà,
...

Searching, please wait... animated waiting image